Kategórie

Populárne Príspevky

1 Leukémie
Leukémie Príčiny, rizikové faktory, príznaky, diagnostika a liečba choroby.
2 Tachykardia
Čo robiť pri tlaku 150 až 90?
3 Cukrovka
Pijavice s vysokým krvným tlakom a vysokým krvným tlakom: tam, kde pôsobia, má účinok?
4 Vaskulitída
Naši odborníci
5 Myokarditída
Protilátky proti receptorom TTG - čo to je a čo robiť, ak sú zvýšené
Image
Hlavná // Embólia

Agregácia červených krviniek - agregácia erytrocytov


Agregácie červených krviniek sú reverzibilná adhézia červených krviniek (červených krviniek) s nízkym strihom alebo stázou. Červené krvinky sa agregujú zvláštnym spôsobom a vytvárajú kolóny mincí. Stĺpce mincí zo stohu červených krviniek, ktoré sa tvoria vďaka jedinečnému diskoidnému tvaru buniek stavovcov. Plochý povrch červených krviniek v tvare disku im poskytuje veľkú plochu povrchu na nadviazanie kontaktu a priľnavosť k sebe; Vytvára sa tak ROULEAU. K vytvoreniu stĺpcov mincí dochádza iba v suspenzii erytrocytov obsahujúcich proteíny alebo polyméry s vysokou molekulovou hmotnosťou, mikrotrhnuté proteíny alebo polyméry v suspenznom médiu (často in vitro dextrán 2000). Najdôležitejší proteín spôsobuje tvorbu nestabilných agregátov červených krviniek v plazme fibrinogénu. Suspenzia RBC v jednoduchých soľných roztokoch netvorí kolóny s mincami.

obsah

Mechanizmus

Agregácia červených krviniek je fyziologický jav, ktorý sa vyskytuje v normálnej krvi pri nízkom prietoku alebo stáze. Prítomnosť alebo zvýšená koncentrácia proteínov v akútnej fáze, najmä fibrinogénu, vedie k zvýšenej agregácii červených krviniek.

Moderné experimentálne a teoretické údaje potvrdzujú mechanizmus spojený s depléciou molekúl s vysokou molekulovou hmotnosťou (napríklad fibrinogénu) na tvorbu kolón s mincami. Tento mechanizmus je tiež známy ako „chemosmotická hypotéza“ agregácie. Agregácia červených krviniek je definovaná ako suspendačná fáza (krvná plazma) a bunkové vlastnosti. Povrchové vlastnosti červených krviniek, ako napríklad hustota povrchového náboja, silne ovplyvňujú stupeň a časový priebeh agregácie.

účinky

Agregácia červených krviniek je hlavným faktorom určujúcim viskozitu krvi pri nízkej šmykovej rýchlosti. Tvorba stĺpcov na mince tiež určuje ESR, čo je nešpecifický ukazovateľ prítomnosti choroby..

Účinok agregácie červených krviniek na krvný tok in vivo zostáva bodom nálady. Zvýšená agregácia ovplyvňuje žilovú hemodynamiku. Agregácia erytrocytov tiež ovplyvňuje hemodynamické mechanizmy mikrocirkulácie a mechanizmy vaskulárnej kontroly.

príčiny

Medzi stavy, ktoré spôsobujú zvýšenú tvorbu stĺpcov mincí, patria infekcie, zápalové poruchy a poruchy spojivového tkaniva a rakovina (najbežnejšie u viacerých myelómov). Vyskytuje sa tiež pri cukrovke a je jedným z príčinných faktorov mikrovaskulárnej oklúzie diabetickej retinopatie..

Miera sedimentácie erytrocytov presne odráža stupeň agregácie, preto sa môže použiť ako miera agregácie. Agregácia červených krviniek môže byť tiež kvantifikovaná monitorovaním optických vlastností krvi v priebehu procesu agregácie.

Reologické vlastnosti krvi

Hemorológia je veda, ktorá skúma správanie krvi počas prietoku (v prúde), to znamená vlastnosti toku krvi a jeho zložiek, ako aj reológiu štruktúr bunkovej membrány krvných buniek, najmä červených krviniek..

Reologické vlastnosti krvi sú určené viskozitou celej krvi a jej plazmy, schopnosťou červených krviniek agregovať a deformovať ich membrány..

Krv je nehomogénna viskózna tekutina. Jeho nehomogenita je spôsobená tým, že v ňom sú zavesené bunky, ktoré majú určité schopnosti deformácie a agregácie..

Za normálnych fyziologických podmienok sa v laminárnom toku krvi tekutina pohybuje vo vrstvách rovnobežných so stenou cievy. Viskozita krvi, rovnako ako akákoľvek tekutina, je určená javom trenia medzi susednými vrstvami, v dôsledku čoho sa vrstvy umiestnené v blízkosti vaskulárnej steny pohybujú pomalšie ako vrstvy v strede krvného riečišťa. To vedie k vytvoreniu profilu parabolickej rýchlosti, nerovnomerného pri systole a diastole srdca.

V súvislosti s vyššie uvedeným sa hodnota vnútorného trenia alebo vlastnosť kvapaliny, ktorá je odolná pri pohybe vrstiev, nazýva viskozita. Jednotka viskozity - Poise.

Z tejto definície striktne vyplýva, že čím väčšia je viskozita, tým väčšia musí byť stresová sila potrebná na vytvorenie koeficientu trenia alebo prietoku..

V jednoduchých kvapalinách platí, že čím väčšia sila sa na ne aplikuje, tým vyššia je rýchlosť, to znamená, že sila pôsobiaca na tlak je úmerná koeficientu trenia a viskozita kvapaliny zostáva konštantná..

Hlavnými faktormi, ktoré určujú viskozitu celej krvi, sú:

1) agregácia a deformovateľnosť červených krviniek; 2) hematokrit - zvýšenie hematokritu je spravidla sprevádzané zvýšením viskozity krvi; 3) koncentrácia fibrinogénu, rozpustných komplexov fibrinmonoméru a produktov degradácie fibrínu / fibrinogénu - zvýšenie ich obsahu v krvi zvyšuje jeho viskozitu; 4) pomer albumín / fibrinogén a pomer albumín / globulín - zníženie týchto pomerov je sprevádzané zvýšením viskozity krvi; 5) obsah cirkulujúcich imunitných komplexov - so zvýšením ich hladiny v krvi sa zvyšuje viskozita; 6) geometria vaskulárneho lôžka.

Krv však nemá pevnú viskozitu, pretože ide o „n Newtonovskú“ (nestlačiteľnú) tekutinu, ktorá je určená jej nehomogenitou v dôsledku suspendovania tvarovaných prvkov v nej, ktoré menia tokový tok tekutej fázy (plazmy) krvi, deformujúc a zahmlievajú prúdnice. Okrem toho sa pri nízkych hodnotách koeficientu trenia formujú prvky krvi agregáty („stĺpce mincí“) a naopak pri vysokých hodnotách koeficientu trenia sa v prúde deformujú. Je zaujímavé si všimnúť ďalší znak distribúcie bunkových prvkov v prúde. Vyššie uvedený gradient rýchlosti v laminárnom toku krvi (tvoriaci parabolický profil) vytvára tlakový gradient: v stredných vrstvách toku je nižší ako v okrajových, čo spôsobuje tendenciu buniek sa pohybovať do centra.

Agregácia červených krviniek - schopnosť červených krviniek vytvárať „stĺpce mincí“ a ich trojrozmerné konglomeráty v celej krvi. Agregácia červených krviniek závisí od podmienok toku krvi, stavu a zložení krvi a plazmy a priamo od samotných červených krviniek.

Pohyblivá krv obsahuje jednotlivé červené krvinky aj agregáty. Medzi agregátmi sú oddelené reťazce červených krviniek („stĺpce mincí“) a reťazce vo forme vyrastania. Pri zrýchľovaní rýchlosti prietoku krvi sa veľkosť agregátov zmenšuje.

Na agregáciu červených krviniek, fibrinogénu alebo iného proteínu s vysokou molekulovou hmotnosťou alebo polysacharidu je nevyhnutný, ktorého adsorpcia na membráne týchto buniek vedie k tvorbe mostíkov medzi červenými krvinkami. V „stĺpcoch mincí“ sú červené krvinky umiestnené navzájom rovnobežne v konštantnej medzibunkovej vzdialenosti (25 nm pre fibrinogén). Zníženiu tejto vzdialenosti sa zabráni elektrostatickou odpudivou silou, ktorá je výsledkom interakcie rovnakých nábojov membrány erytrocytov. Mosty - molekuly fibrinogénu - bránia zväčšeniu vzdialenosti. Sila vytvorených agregátov je priamo úmerná koncentrácii fibrinogénu alebo agregátu s vysokou molekulovou hmotnosťou.

Agregácia červených krviniek je reverzibilná: agregáty buniek sú schopné sa deformovať a zrútiť, keď sa dosiahne určité množstvo strihu. Pri závažných porušeniach sa často vyvíja kal - všeobecné narušenie mikrocirkulácie spôsobené patologickou agregáciou červených krviniek, zvyčajne v kombinácii so zvýšením hydrodynamickej sily červených krviniek..

Agregácia červených krviniek závisí hlavne od nasledujúcich faktorov:

1) iónové zloženie média: so zvýšením celkového osmotického tlaku
červené krvinky sa krčia a strácajú schopnosť agregovať sa;

2) povrchovo aktívne látky, ktoré menia povrchový náboj, a
ich vplyv sa môže líšiť; 3) koncentrácia fibrinogénu a imunoglobulínov; 4) spravidla kontakt s cudzími povrchmi,
sprevádzané porušením normálnej agregácie červených krviniek.

Celkový objem červených krviniek je približne 50-krát väčší ako objem leukocytov a krvných doštičiek, a preto reologické správanie krvi vo veľkých cievach určuje ich koncentráciu a štrukturálne a funkčné vlastnosti. Medzi ne patrí: červené krvinky sa musia výrazne zdeformovať, aby sa nezničili pri vysokých rýchlostiach prietoku krvi v aorte a hlavných tepnách, ako aj pri prekonávaní kapilárneho lôžka, pretože priemer červených krviniek je väčší ako kapilára. Fyzikálne vlastnosti membrány erytrocytov, to znamená jej schopnosť deformovať sa, sú v tomto prípade rozhodujúce..

Deformovateľnosť červených krviniek je schopnosť červených krviniek deformovať sa v šmykovom toku, keď prechádzajú cez kapiláry a póry, schopnosť uzavrieť balenie.

Hlavné faktory, od ktorých závisí deformovateľnosť červených krviniek, sú: 1) osmotický tlak prostredia (krvná plazma); 2) pomer intracelulárneho vápnika a horčíka, koncentrácia ATP; 3) trvanie a intenzita vonkajších vplyvov (mechanických a chemických) aplikovaných na červené krvinky, zmena lipidového zloženia membrány alebo narušenie štruktúry spektrovej siete; 4) stav cytoskeletu erytrocytov, ktorý obsahuje spektrín; 5) viskozita vnútrobunkového obsahu červených krviniek, v závislosti na
o koncentrácii a vlastnostiach hemoglobínu.

|nasledujúca prednáška ==>
Kyslá báza|Štrukturálne a funkčné vlastnosti červených krviniek

Dátum pridania: 2014-01-20; Pozreté: 9713; porušenie autorských práv?

Váš názor je pre nás dôležitý! Bol publikovaný materiál užitočný? Áno | žiadny

Čo je to agregácia červených krviniek

Pri hyperémii sú červené krvinky v expandovaných vaskulárnych termináloch umiestnené oddelene od seba a sú oddelené plazmou. V tomto prípade sa izolácia červených krviniek stanoví tak na úrovni svetelnej optiky, ako aj na úrovni elektrónového mikroskopu. Keď je krv koagulovaná, červené krvinky sa zhlukujú a vytvárajú sa bunkové agregáty v mikroskúmavách oddelených plazmou; v takýchto prípadoch je plazma tiež nájdená medzi agregátmi a endoteliálnou výstelkou zodpovedajúceho vaskulárneho terminálu.

Proces agregácie červených krviniek nie je sprevádzaný deštrukciou ich membrány, čoho dôkazom je elektrónová mikroskopia. Pri krvných stázach sa pozoruje lepenie červených krviniek a ich čiastočná hemolýza. To vedie k deštrukcii bunkovej membrány a k vymiznutiu hraníc medzi nimi. V takýchto mikrocievach je málo plazmy, čo dáva dôvod hovoriť o prechode krvi počas stázy do „hustého“ stavu..

A. M. Chernukh, P. N. Aleksandrov, O.V. Alekseev (1984) na základe svojich vlastných experimentálnych štúdií dospel k záveru, že kal môže byť spôsobený rôznymi vplyvmi: intravenózne podávanie látok s vysokou molekulovou hmotnosťou (dextrán, denaturovaný proteín, metylcelulóza, bakteriálne baktérie). toxíny, serotonín, noradrenalín, bradykinín), vaskulárna ligácia, prehrievanie a chladenie zvierat, masívna strata krvi a mnoho ďalších faktorov.

Súčasne sú intravaskulárne hemorologické zmeny so všetkými týmito účinkami charakterizované rovnakým typom vonkajších prejavov: agregácia červených krviniek, separácia plazmy (oddeľovanie od vytvorených prvkov), viac alebo menej rýchle zvýšenie veľkosti agregátov, ich ukladanie a spomaľovanie toku krvi, až kým sa úplne nezastaví v samostatných mikrocievoch..

Počas tvorby agregátov veľkých buniek v arteriol, krv s výrazným deficitom červených krviniek alebo hlavne plazmy vstupuje do predkapilár a kapilár, a preto počet tkanivových výmenníkov obsahujúcich celú krv klesá v tkanivách (G. I. Mchedlishvili, 1989). Agregácia červených krviniek v žilách spomaľuje odtekanie venóznej krvi z mikrocirkulačných modulov a ukladá ju v tkanivách, čo tiež nepriaznivo ovplyvňuje krvný obeh v kapilárach. Krvný tok vo vaskulárnych termináloch počas kalov môže byť buď granulovaný (granulovaný) alebo prerušovaný.

Malé agregáty sú charakteristické pre zrnitý prietok krvi a veľké pre prerušovaný prietok krvi. V kapilárách je granulovaný aj prerušovaný prietok krvi spôsobený malými agregátmi, ktoré často získavajú formu „stĺpcov mincí“..

Mechanizmy agregácie červených krviniek sú stále do značnej miery nejasné. A. M. Chernukh, P. N. Aleksandrov, O.V. Alekseev (1984), Dintenfass (1971) sa domnievajú, že pri výskyte tohto fenoménu významnú úlohu patria posuny frakcií bielkovín krvi, sprevádzané zvýšením plazmatického obsahu proteínov s vysokou molekulovou hmotnosťou (globulíny). fibrinogén).

Existuje dôvod domnievať sa, že tvorbe agregátov predchádza proces adsorpcie proteínových makromolekúl na povrchu červených krviniek, čo znižuje ich náboj a podporuje zblíženie a adhéziu. Je známe, že zachovanie stability suspenzie krvi závisí od hodnoty záporného náboja povrchu červených krviniek, čo bráni fyziologickým podmienkam ich konvergencie a agregácie..

Kombinácia vyzrážaného pozitívneho proteínu s negatívne nabitým povrchom červených krviniek vedie k zníženiu náboja z nich a k narušeniu reologických vlastností krvi, čo sa prejavuje koaguláciou..

Čo znamená agregácia červených krviniek?

Otázka reologických vlastností krvi, štruktúrnych a funkčných charakteristík červených krviniek.

Normálna (fyziologická) agregácia má charakter lineárnych reťazcov vo forme stĺpcov mincí, pozostávajúcich z 5 až 6 buniek a možnej úplnej hydrodynamickej dezagregácie červených krviniek vo vaskulárnom lôžku..

Štúdia agregácie erytrocytov - krvná agregometria (štúdia agregácie erytrocytov, položka „2“ - [odkaz zablokovaný rozhodnutím správy projektu])

Pri arteriálnej hypertenzii sa pozoruje maximálna miera spontánnej agregácie s tvorbou perzistentných agregátov červených krviniek, ukazovateľ sa mení s anginou pectoris., jej stanovenie u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Agregácia krvných doštičiek je dôležitým ukazovateľom zrážania krvi

Doštičky, bezfarebné krvinky, zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane tela pred stratou krvi. Možno ich nazvať sanitkou, pretože sa okamžite ponáhľajú na miesto poškodenia a zablokujú ho. Tento proces sa nazýva agregácia..

Agregácia krvných doštičiek - čo je to??

Agregácia krvných doštičiek je proces, ktorým bunky priľnú. To vytvára zátku zakrývajúcu ranu. Krvné bunky sa v počiatočnom štádiu zlepia a neskôr sa prilepia na steny cievy. Výsledkom je krvná zrazenina nazývaná krvná zrazenina.

V zdravom tele je agregácia ochranná: krvné doštičky upchávajú ranu a krvácanie sa zastaví. V niektorých prípadoch je tvorba krvných zrazenín nežiaduca, pretože blokujú cievy v životne dôležitých orgánoch a tkanivách..

 1. Zvýšená aktivita bezfarebných krviniek môže viesť k mozgovej príhode, infarktu.
 2. Znížená tvorba krvných doštičiek často vedie k veľkým stratám krvi. Časté krvácanie, ktoré sa nezastavuje dlho, vedie k vyčerpaniu a anémii (anémia)..

Podľa štatistík každý z 250 ľudí zomiera na trombózu každý rok.

Aby sa zabránilo tomuto ochoreniu, je potrebné kontrolovať hladinu krvných doštičiek a ich schopnosť agregovať sa.

Lekári odporúčajú vykonať štúdiu s:

 • časté krvácanie - z maternice;
 • vzhľad modrín z najmenších modrín;
 • zle liečiteľné rany;
 • opuchy.

Normálne ukazovatele

Agregácia je zvyčajne 25–75%. Takéto ukazovatele naznačujú dobrú tvorbu krvi a adekvátny prísun kyslíka do tkanív a orgánov..

Rýchlosť doštičiek - tabuľka

Vek

Ukazovateľ x 10 ^ 9 / l

Dieťa do jedného roka

Muži starší ako 18 rokov

Ženy nad 18 rokov

Analýza agregácie krvných doštičiek

Krvný test vám umožní identifikovať abnormality, diagnostikovať patológie krvotvorného a kardiovaskulárneho systému. Okrem toho je predpísaný postup na sledovanie dynamiky mnohých chorôb a na predpísanie vhodnej liečby.

Analýza sa vykonáva v laboratóriu. Z tohto dôvodu sa z žily odoberá krv. Pred štúdiou sa pacientovi odporúča:

 • dodržujte diétu zostavenú špecialistom do 1-3 dní;
 • 8 hodín pred zákrokom odmietnite potraviny s vysokým obsahom tuku a užívajte lieky vrátane gélu Voltaren (ak je to možné);
 • 24 hodín na vylúčenie používania imunostimulantov vrátane kávy, alkoholu, cesnaku na zastavenie fajčenia.

Analýza sa považuje za spoľahlivú iba vtedy, ak sa dodržia odporúčania. Inak v krvi budú prítomné látky, ktoré ovplyvňujú výsledok..

Štúdia sa vykonáva ráno na lačný žalúdok. Pred zákrokom sa smie používať iba čistá voda.

Po odbere žilovej krvi sa do nej pridávajú špeciálne látky - induktory, ktoré sa svojím zložením podobajú bunkám ľudského tela, ktoré prispievajú k trombóze. Na tento účel použite:

 • ADP - adenozín difosfát;
 • ristomycin;
 • adrenalín;
 • kyselina arachidónová;
 • kolagén;
 • serotonín.

Metóda stanovenia agregácie je založená na prenose svetelných vĺn krvnou plazmou pred a po koagulácii. Zohľadňuje sa aj povaha, tvar a rýchlosť svetelnej vlny..

Je potrebné poznamenať, že štúdia sa nevykonáva, ak v tele existuje zápalový proces.

Ukazovateľ závisí od látky, ktorá bola pridaná do krvi, a od jej koncentrácie.

Agregačná rýchlosť v závislosti od tabuľky induktorov

Látka je induktor

Úroveň agregácie,%

Druhy agregácie

Lekári rozlišujú niekoľko typov agregácie:

 • spontánne - stanovené bez indukčnej látky. Na stanovenie agregačnej aktivity krvných doštičiek sa krv zozbieraná zo žily umiestni do skúmavky, ktorá sa umiestni do špeciálneho zariadenia, kde sa zahreje na teplotu 37 ° C;
 • indukovaná - štúdia sa uskutočňuje s pridaním plazmových induktorov. Spravidla sa používajú štyri látky: ADP, kolagén, adrenalín a ristomycín. Táto metóda sa používa na určenie množstva krvných chorôb;
 • mierny - pozorovaný počas tehotenstva. Je to spôsobené placentárnou cirkuláciou;
 • s nízkym výskytom v patológiách obehového systému. Zníženie počtu krvných doštičiek môže viesť k rôznemu krvácaniu. Pozoruje sa u žien počas menštruácie;
 • zvýšené - vedie k zvýšenej trombóze. Prejavuje sa to vo forme opuchu, necitlivosti.

Hyperagregácia doštičiek

V prípade zvýšenia hladiny agregácie (hyperagregácia) dochádza k zvýšenej trombóze. V tomto stave sa krv pohybuje pomaly cez cievy, rýchlo koaguluje (normálne - do dvoch minút).

Hyperagregácia sa vyskytuje pri:

 • cukrovka;
 • hypertenzia - vysoký krvný tlak;
 • rakovina obličiek, žalúdka, krvi;
 • ateroskleróza krvných ciev;
 • thrombocytopathy.

Zvýšená úroveň agregácie môže viesť k nasledujúcim podmienkam:

 • infarkt myokardu - akútne ochorenie srdcového svalu, ktoré sa vyvíja v dôsledku nedostatočného zásobovania krvi;
 • mŕtvica - narušenie mozgového obehu;
 • žilová trombóza dolných končatín.

Ignorovanie problému môže byť fatálne..

Možnosti liečby závisia od zložitosti ochorenia..

Drogová terapia

V počiatočnej fáze sa odporúča užívať lieky, ktorých cieľom je riedenie krvi. Na tento účel je vhodný bežný aspirín. Aby sa zabránilo krvácaniu, liek v ochrannej schránke sa užíva po jedle.

Používanie špeciálnych liekov pomôže zabrániť tvorbe nových krvných zrazenín. Všetky lieky sa užívajú iba po konzultácii s lekárom.

Po ďalších štúdiách je pacient predpísaný:

 • antikoagulanciá - lieky, ktoré bránia rýchlej koagulácii krvi;
 • blokáda novokainu, lieky proti bolesti;
 • vazodilatačné lieky.

diéta

Pacientom sa odporúča nahradiť bielkovinové potraviny mliečnymi a zeleninovými potravinami. Strava by mala obsahovať:

 • morské plody;
 • zeleň;
 • citrusov;
 • cesnak;
 • zelená a červená zelenina;
 • zázvor.

Je veľmi dôležité dodržiavať režim pitia, pretože nedostatočné množstvo tekutiny spôsobuje zúženie krvných ciev, v dôsledku čoho krv ešte viac zahustí. Denne by sa malo spotrebovať najmenej 2–2,5 litra vody..

Potraviny, ktoré podporujú hematopoézu, sú vylúčené z potravín:

Zakázané výrobky - Galéria

ethnoscience

Na liečenie zvýšenej agregácie krvných doštičiek sa používajú netradičné spôsoby liečby. Pred aplikáciou odvarov a infúzií by ste sa mali poradiť so svojím lekárom, pretože veľa liečivých bylín je zakázaných pri trombocytóze..

 1. Melilot. Nalejte pohár vriacej vody 1 polievková lyžica. l mleté ​​bylinky, trvajte na tom, 30 minút. Rozdeľte tekutinu na 3-4 rovnaké časti, vypite počas dňa. Priebeh liečby je mesiac. V prípade potreby postup zopakujte..
 2. Pivoňka. Drviť koreň a naliať 70% alkoholu v pomere 1 polievková lyžica. l 250 ml. Trvajte na tmavom mieste po dobu 21 dní. Užívajte 30 kvapiek trikrát denne pred jedlom dva týždne. Potom si musíte urobiť prestávku na týždeň a opakovať kurz.
 3. Zelený čaj. Zmiešajte 1 lyžičku. koreň zázvoru a zelený čaj, zalejeme 500 ml vriacej vody, na špičku noža pridáme škoricu. Čaj vylúhujte asi 15 minút. Pre chuť môžete pridať citrón. Dajte si drink počas dňa.
 4. Pomaranče. Odporúča sa denne piť 100 ml čerstvo vylisovanej pomarančovej šťavy. Môže sa zmiešať s tekvicovou šťavou v pomere 1: 1.

Hypoagregácia doštičiek

Znížená úroveň agregácie nie je o nič menej nebezpečná pre zdravie a život pacienta. Nedostatočná adhézia krvných doštičiek (hypoagregácia) spôsobuje zlú koaguláciu krvi (trombocytopénia). V dôsledku toho nedochádza k tvorbe zrazenín (krvných zrazenín), čo vedie k tvorbe závažného krvácania.

Lekári rozlišujú medzi zdedenou a získanou hypoagregáciou doštičiek.

Podľa WHO trpí touto chorobou asi 10% svetovej populácie.

Nízka agregačná schopnosť je aktivovaná vírusovou alebo bakteriálnou infekciou, fyzioterapiou a medikáciou.

Hypoagregácia sa vyskytuje pri:

 • zlyhanie obličiek;
 • chronická leukémia - zhubné ochorenie obehového systému;
 • znížená funkcia štítnej žľazy;
 • anémia (anémia).

diéta

Výživa je dôležitým faktorom pri normalizácii počtu krvných doštičiek. V potrave by mali byť prítomné produkty, ktoré podporujú tvorbu krvi:

 • pohánka;
 • loviť;
 • červené mäso - varené akýmkoľvek spôsobom;
 • hovädzia pečeň;
 • syr;
 • vajíčka
 • zeleň;
 • šaláty s mrkvou, žihľavou, paprikou, repou;
 • granátové jablká, banány, bobule jeřabiny, šípková šťava.

Súčasne by sa mala znížiť alebo úplne odstrániť spotreba zázvoru, citrusov, cesnaku..

Tradičné zaobchádzanie

V pokročilých prípadoch sa liečba vykonáva iba v nemocničnom prostredí. Pacient je predpísaný:

 1. Roztok kyseliny aminokapronovej 5% intravenózne.
 2. Adenosíntrifosfát sodný intramuskulárne alebo subkutánne.
 3. Prípravky: Emosint, Dicinon, kyselina tranexamová.

V prípade silného krvácania sa uskutoční transfúzia krvných doštičiek darcu..

Pacienti by mali byť vylúčení z užívania liekov, ktoré prispievajú k riedeniu krvi:

 • Troxevasin;
 • aspirín;
 • paracetamol;
 • ibuprofen;
 • Eufillin;
 • antidepresíva.

Hypoagregačné lieky - galéria

Alternatívne zaobchádzanie

Ako adjuvans sa používajú alternatívne spôsoby liečby, pretože je možné zvýšiť počet krvných doštičiek iba pomocou bylín..

 1. Žihľavy. Grind 1 polievková lyžica. l rastliny, nalejte pohár vriacej vody a na mierny oheň na 10 minút. Ochlaďte kvapalinu, prefiltrujte. Užívajte pred každým jedlom. Kurz - jeden mesiac.
 2. Šťava z červenej repy. Nastrúhajte surovú repu, pridajte 1 polievkovú lyžicu. l kryštálový cukor. Nechajte šťavu cez noc. Ráno vytlačte šťavu a vypite pred raňajkami. Trvanie prijatia - 2 - 3 týždne.
 3. Sezamový olej. Používa sa na liečbu aj profylaxiu. Užívajte 3-4 krát denne po jedle.

Funkcie počas tehotenstva

Veľmi dôležitá je úroveň agregácie počas tehotenstva. Faktom je, že porušenie tohto procesu má vážne následky..

Norma v tehotenstve sa považuje za ukazovateľ 150 - 380 x 10 ^ 9 / l.

Mierne zvýšenie ukazovateľa je spojené s cirkuláciou placenty a považuje sa za normu. Horná hranica by nemala prekročiť 400 x 10 ^ 9 / l.

Miera agregácie s pridaním akéhokoľvek induktora je 30-60%.

Hyperaggregation

Hypergregácia krvných doštičiek je nebezpečná nielen pre matku, ale aj pre dieťa, pretože môže vyvolať potrat alebo spontánny potrat v skorých štádiách. Lekári nazývajú hlavnou príčinou zvýšenej agregácie krvných doštičiek počas tehotenstva:

 • dehydratácia v dôsledku zvracania, častých stolíc, nedostatočného pitného režimu;
 • choroby, ktoré môžu spôsobiť sekundárne zvýšenie počtu krvných doštičiek.

Tehotné ženy sa musia podrobiť fyzickému vyšetreniu a pravidelne sa podrobiť testom. Iba tak si môžete včas všimnúť odchýlku od normy a prijať vhodné opatrenia.

Pri miernom zvýšení hladiny koagulácie sa odporúča upraviť stravu. Mali by sa konzumovať výrobky na riedenie plazmy. Sú to ľanový a olivový olej, cibuľa, paradajková šťava. V potrave musia byť obsiahnuté potraviny obsahujúce horčík:

 • kuracie vajcia;
 • mlieko;
 • strukoviny;
 • obilniny: ovos, pohánka, jačmeň.

Ak strava neprináša výsledky, predpisujú sa lieky.

Hypoaggregation

Zníženie agregačnej schopnosti nie je o nič menej nebezpečné pre zdravie tehotnej ženy a plodu ako hyperagregácia. V tomto stave sa cievy stanú krehkými, na tele sa objavia pomliaždeniny a ďasná začnú krvácať. Je to spôsobené porušením kvalitatívneho zloženia krviniek alebo ich nedostatočnou produkciou. Hypoagregácia môže spôsobiť krvácanie z maternice počas a po pôrode.

Nasledujúce faktory vyvolávajú zníženie počtu krvných doštičiek:

 • užívanie liekov - diuretiká, antibakteriálne látky;
 • autoimunitné a endokrinné choroby;
 • alergie;
 • silná toxikóza;
 • podvýživa;
 • nedostatok vitamínov B12 a C.

Aby sa zlepšila syntéza krvných buniek, odporúča sa žene používať potraviny bohaté na vitamíny B a C:

 • čierna ríbezľa;
 • jablká
 • Paprika;
 • kapusta;
 • citróny;
 • šípková tinktúra.

Lekár predpisuje špeciálne lieky, ktoré majú priaznivý vplyv na hematopoézny systém bez toho, aby mali negatívny vplyv na dieťa..

Aby sa predišlo negatívnym dôsledkom a rizikám spojeným s hyper - alebo hypoagregáciou, lekári odporúčajú vykonať štúdiu o agregačnej schopnosti krvných doštičiek, a to aj pri plánovaní tehotenstva..

Funkcie u detí

Napriek skutočnosti, že zvýšená agregačná schopnosť sa zvyčajne vyskytuje u dospelej populácie, nedávno sa zaznamenal nárast incidencie tohto ochorenia u detí..

Hypergregácia môže byť zdedená alebo získaná. Dôvody zvýšeného počtu krvných doštičiek sa príliš nelíšia od dospelých. najmä:

 • choroby obehového systému;
 • infekčné a vírusové choroby;
 • chirurgický zákrok.
 1. U detí mladších ako jeden rok môže byť hyperagregácia spôsobená dehydratáciou, anémiou. V dospievaní zohrávajú dôležitú úlohu stres a fyziologický rast..
 2. Hypoagregácia u detí sa prejavuje vo forme krvácania z nosa, modrín. U dospievajúcich dievčat sú možné bohaté obdobia. V 100% prípadov sú pozorované vyrážky na koži a u 20% detí dochádza k krvácaniu ďasien..

Liečba začína vysvetlením príčiny odchýlky od normy agregácie krvných doštičiek. Niekedy stačí upraviť stravu a pitný režim. V niektorých prípadoch sa vyžaduje liečba choroby, ktorá spôsobila abnormalitu..

Ak je to potrebné, hematológ vykoná ďalšie vyšetrenie a predpíše lieky podľa veku pacienta a závažnosti ochorenia..

Prečo klesá počet krvných doštičiek - video

Štúdia o ukazovateli úrovne agregácie krvných doštičiek je dôležitým diagnostickým postupom, ktorý vám umožní identifikovať závažné choroby, znížiť riziko komplikácií a viesť včasnú liečbu..

Agregácia červených krviniek: ako najlepšie liečiť

Každý vie, že ľudské telo je úplne zložené z buniek a asi štvrtina z nich sú červené krvinky. Tieto bunky sú mikroskopické elastické častice, ktoré majú bikonvexný tvar. Ich veľkosť nepresahuje iba 8 až 10 mikrónov, čo im umožňuje voľný pohyb cez krvné cievy. Ďalej budeme skúmať proces agregácie červených krviniek.

Hlavnou funkciou týchto buniek je prenos kyslíka do tkanív z pľúc a transport oxidu uhličitého v opačnom smere. V klinickej praxi sa tento proces nazýva aj transportná funkcia krvi. Uskutočňuje sa vďaka hemoglobínu, ktorý predstavuje asi 95 - 97% hmotnosti cytoplazmatických proteínov erytrocytov..

Bunky červených krviniek sa vyznačujú šiestimi hlavnými vlastnosťami:

 • Tažnosť alebo reverzibilná deformácia.
 • Poskytovanie tvorivých spojení, prostredníctvom ktorých sa vykonáva medzibunková interakcia.
 • Osmotická stabilita.
 • Sedimentovateľnosť (ESR).
 • Ničenia. K deštrukcii červených krviniek dochádza približne za 120 dní.
 • sčítanie.

Je pozoruhodné, že schopnosť agregácie je najdôležitejšou vlastnosťou týchto buniek..

V dôsledku tohto procesu sa v tele vyskytujú reologické poruchy.

Čo je agregácia červených krviniek?

Termín agregácia z latinského jazyka doslova znamená „spojenie“. Agregačný proces spočíva v kombinovaní alebo kombinovaní bunkových prvkov do jedného systému. Je to schopnosť červených krviniek tvoriť „kolóny mincí“ a ich konglomeráty rôznej veľkosti a hustoty v obehovom systéme..

Tento proces je jasne viditeľný pod mikroskopom pri čerstvej kvapke krvi, ako aj pri biomikroskopickom vyšetrení malých ciev. Hustota agregátov sa časom zvyšuje a hranice jednotlivých krviniek sa začínajú zmenšovať.

Pozri tiež: Čo charakterizuje osmotickú odolnosť červených krviniek?

Táto homogenizácia je reverzibilná av budúcnosti môže dôjsť k dezagregácii, v dôsledku čoho sa agregáty môžu opäť začať rozkladať..

Príčiny agregácie červených krviniek

Agregačný proces môže naznačovať vývoj a prítomnosť nasledujúcich patológií:

 • Traumatický šok (bez ohľadu na primárnu príčinu).
 • Kolaps po infarkte.
 • zápal pobrušnice.
 • Silné popáleniny.
 • Exacerbácia pankreatitídy.
 • Akútna obštrukcia čreva, ako aj niektoré ďalšie podmienky.

Je pozoruhodné, že tieto poruchy sa môžu vyskytovať tak so všeobecným zvýšením agregácie vo vnútri kapilár (v epicentre zápalového procesu), ako aj v celej krvi, keď je narušená mikrocirkulácia medzi kapilárnym systémom a arteriol.

Proces agregácie v tele závisí od dvoch hlavných faktorov:

 • Iónové zloženie média.
 • Aktívne povrchové komponenty.

K čomu to môže viesť

Dôsledky tejto patológie môžu byť dosť závažné. Agregácia spôsobuje poruchu v mikrocirkulačnom systéme, narušuje metabolizmus a funkcie systémov a orgánov tela.

V dôsledku lepenia tvarovaných prvkov dochádza k zvýšeniu kyslosti krvi. V takomto prostredí bunky strácajú svoju mobilitu a nemôžu úplne vykonávať svoju funkciu. Začne hladovanie kyslíkom.

Je dôležité vedieť, že agregácia môže spôsobiť lokálne spomalenie toku krvi, až kým sa úplne nezastaví v kapilárach.

Ako identifikovať patológiu

Proces agregácie červených krviniek je možné zistiť počas laboratórneho krvného testu. Najspoľahlivejšou a najmodernejšou metódou na dosiahnutie tohto cieľa je komplexná hemoscanning alebo diagnostika kvapiek krvi.

Hemoscanning vám umožňuje identifikovať nielen prítomnosť samotného agregačného procesu, ale aj tvar a veľkosť červených krviniek, pozrieť sa na ich mobilitu, ako aj identifikovať kaly (súvislý konglomerát červených krviniek)..

Diagnóza kvapiek krvi nie je finančnou službou a nie je dostupná vo všetkých laboratóriách. Jeho cena sa pohybuje okolo 3 - 3,5 tisíc rubľov. Je to kvôli požiadavkám na takúto štúdiu. Jeho implementácia si vyžaduje dostupnosť drahých moderných technológií a prítomnosť kompetentného špecialistu.

Pozri tiež: Hovoríme o koeficiente anizotropie červených krviniek

Pomocou tejto diagnózy môžete zistiť prítomnosť mnohých nebezpečných chorôb.

Taktika liečby a prevencie

V klinickej praxi sa v prítomnosti tejto patológie často používajú lieky, ktorých pôsobenie je zamerané na zabránenie agregácie. Živým príkladom je liečivo pentoxifylín alebo trental (derivát dimetylxantínu). Účinkom tohto liečiva je zlepšenie reologických vlastností krvi. Podporuje ohýbateľnosť červených krviniek, čo zlepšuje ich priechod cez kapiláry. Znižuje viskozitu krvi a dodáva jej nový stav viskozity.

Nezabudnite na preventívne opatrenia. Aj keď liek ešte neprišiel so 100% liekom, ktorý pomáha predchádzať tejto patológii, môžete sa jej pokúsiť vyhnúť. Pacienti by nemali zabúdať na plánované ročné návštevy u lekára.

Platí to najmä pre ľudí s chronickými chorobami a starších ľudí vo veku nad 55 - 60 rokov.

Okrem toho by ste mali viesť zdravý životný štýl, vyhnúť sa stresu, opustiť zlé návyky, cvičiť, jesť správne, nenechajte sa uniesť samoliečbou a nadmerným užívaním liekov (bez zjavného dôvodu).

Pamätajte, že zdravie je najcennejším a najdôležitejším darom, ktorý človek má..

Agregácia spermií: príčiny, diagnostika, liečba

Agregácia spermií sa nazýva ich lepenie s inými prvkami semennej tekutiny - hlien, epitelové bunky, bunkový odpad, biele krvinky, červené krvinky, makrofágy. Toto porušenie môže výrazne znížiť šance na počatie alebo spôsobiť mužskú neplodnosť, preto je potrebné identifikovať a viesť liečbu.

Absolvovali ste v posledných 5 rokoch kompletné vyšetrenie lekárov??

Všeobecná charakteristika tohto pojmu

Agregácia spermií by sa mala odlišovať od aglutinácie. Prvá zahŕňa väzbu spermií s inými časticami semennej tekutiny. Tento jav sa tiež nazýva falošná aglutinácia. Skutočná aglutinácia zahŕňa vzájomné zlepenie spermií.

Pri silnej agregácii spermií je možné takéto porušenie pozorovať aj voľným okom. Lepené oblasti majú vysokú hustotu a viditeľnú belosť.

Agregácia spermií nie je nezávislé ochorenie a nesprevádza ju bolesť alebo iné nepríjemné príznaky. Jediným negatívnym faktorom sú koncepčné problémy..

Počas agregácie spermií sa môžu vyskytnúť rôzne nepríjemné príznaky, ale vyvoláva ich pôvodná príčina tohto patologického stavu.

Mechanizmus rozvoja agregácie spermií môže znamenať zmeny v semennej tekutine na fyzikálno-chemickej úrovni. Často sa jedná o zmeny v zložení, zvýšenú viskozitu, predĺženú dobu skvapalnenia.

Príčiny agregácie spermií

Patológia môže byť vyvolaná rôznymi faktormi. Možné sú tieto príčiny:

 1. Choroby močového ústrojenstva. K agregácii môžu viesť nasledujúce patológie prevažne zápalového charakteru:
 2. Zneužívanie nezdravých potravín. Platí to pre vyprážané a mastné potraviny, výrobky s konzervačnými látkami a chemické farbivá..
 3. Negatívne pracovné podmienky, život. Môže ísť o škodlivú výrobu, ktorá žije v oblasti so nepriaznivou environmentálnou situáciou..
 4. Nervový kmeň, chronický stres.
 5. Nízka imunita.
 6. nespavosť.
 7. Sedavý spôsob života.
 8. Zlé návyky.

Príčiny patológie nie je vždy možné určiť. Ak je to možné, mala by sa študovať etiológia tohto patologického stavu - je to nevyhnutné pre úspech liečby.

diagnostika

Agregácia spermií sa dá zistiť pomocou spermogramu. Analýza tiež odhalí závažnosť tohto patologického stavu:

Dôležité sú aj ďalšie údaje zo spermogramu, ktoré môžu naznačovať príčinu agregácie spermií. Možné odchýlky v týchto ukazovateľoch:

 • množstvo spermatickej tekutiny;
 • prítomnosť hlienu;
 • počet bielych krviniek;
 • doba skvapalnenia;
 • pohyblivosť a životaschopnosť spermií;
 • pH.

Pre viac informácií a získanie čo najpresnejších údajov sa spermogram vracia opakovane. Po prvej analýze musíte vydržať prestávku najmenej pol mesiaca.

Ak chcete získať čo najpresnejší obraz spermogramu, musíte sa pripraviť. Prípravok zahŕňa sexuálnu abstinenciu na niekoľko dní, týždenné odmietnutie alkoholu a drog, vylúčenie fyzickej aktivity, prehriatie. Je tiež potrebné liečiť všetky patológie zápalového charakteru a dodržiavať špeciálnu diétu.

Na detekciu agregácie spermií stačí jeden spermogram, ale je tiež potrebné zistiť príčinu tohto patologického stavu. Na tento účel môžu byť do diagnózy zahrnuté nasledujúce laboratórne a inštrumentálne metódy:

 • testy krvi a moču: všeobecné, biochémia, špecifické;
 • bakteriologická kultúra náterov;
 • MAR test na zistenie imunologickej neplodnosti;
 • ultrazvukové vyšetrenie (prostata, miešok, skontrolované panvové orgány);
 • tomografia: magnetická rezonancia, vypočítaná.

Liečba agregácie spermií

Funkcie liečby závisia od príčiny tohto patologického stavu. Zvyčajne sa vyžaduje konzervatívny prístup, ktorý zvyčajne predstavuje lieková terapia, fyzioterapia, strava a zmeny životného štýlu. Ďalej je možné použiť netradičné metódy vrátane tradičnej medicíny.

Drogová terapia

Použitie rôznych liekov je základom liečby väčšiny patológií. Funkcie liekovej terapie závisia od príčiny agregácie spermií.

Ošetrujúci lekár môže predpísať tieto lieky:

 • Antibiotiká. Takéto lieky sú potrebné pre infekčnú povahu choroby alebo riziko infekcie. Antibakteriálna terapia sa zvyčajne predpisuje po identifikácii patogénu a stanovení jeho citlivosti na liečivú látku. Pred získaním takýchto informácií možno predpísať širokospektrálne antibiotikum. Častejšie sa uchýlili k erytromycínu, doxycyklínu, biseptolu, ciprofloxacínu. Pri sexuálne prenosných chorobách sa často predpisuje azitromycín alebo cefixím.
 • Na liečbu prostatitídy sa uchýlia k Prostanorm, Vitaprost. Prostalamín tiež poskytuje normalizáciu funkcie prostaty - bioregulátor, ktorý urýchľuje obnovu žľazy prostatitídou alebo sexuálnou dysfunkciou..
 • V prípade preťaženia panvových orgánov sú potrebné prípravky na zlepšenie mikrocirkulácie krvi - angioprotektorov. Môže to byť Trental, Pentoxifylline, Venoruton.
 • Na aktiváciu imunitnej obrany sa uchýlia k imunomodulátorom - Viferon, Taktivin, Pyrogenal. Podobný účinok majú rastlinné prípravky - ženšen, echinacea, eleuterokok.
 • Pri neuróze a strese sú potrebné sedatíva. Ako bylinný prostriedok s upokojujúcim účinkom sa používajú Persen, Novopassit. Lieky so silnejším účinkom má predpisovať špecialista. Tieto lieky nemôžete zneužívať.
 • Komplexy vitamínov a minerálov. Správne zvolené liečivo posilňuje imunitný systém, normalizuje rôzne procesy v tele.
 • Okrem hlavnej liekovej terapie sa môžu predpisovať aj biologicky aktívne prísady. Pri agregácii spermií sa uchyľujú k Sperotonovi, Spemanovi.

Prijímanie akýchkoľvek liekov je možné len podľa predpisu ošetrujúceho lekára. Najprv musíte identifikovať porušenia a podľa možnosti zistiť ich príčiny. Musia sa prísne dodržiavať lekárske predpisy. Platí to pre kombináciu liekov, trvanie ich podávania, dávky a ďalšie nuansy.

fyzioterapia

Pri agregácii spermií je možné predpísať fyzioterapeutické postupy. Vhodné metódy v konkrétnom prípade sa vyberajú jednotlivo a môžu zahŕňať nasledujúce oblasti:

 • fonoforéza alebo elektroforéza s liekmi;
 • laserová terapia;
 • elektrická stimulácia;
 • barotherapy;
 • masáž prostaty.

Je tiež možné použiť netradičné metódy: akupunktúru, hirudoterapiu.

Strava, životný štýl

Pri agregácii spermií by sa mali urobiť nejaké zmeny vo vašom životnom štýle. Musia sa dodržiavať tieto pravidlá:

 • Udržiavanie aktívneho životného štýlu. Aktivita by mala byť mierna. Šport je možné nahradiť denným cvičením, kúpanie v bazéne, pravidelnú turistiku.
 • Eliminujte podchladenie a prehriatie.
 • Odmietnuť zlé návyky. Je to dôležité nielen počas liečby, ale aj v budúcnosti. Absencia zlých návykov je nevyhnutná nielen na účel zdravého počatia, ale aj na zníženie rizika vzniku rôznych chorôb rôznych orgánov a systémov tela..
 • Normalizujte svoju váhu. Ak je vyššia ako normálne, mali by ste sa formovať postupným znižovaním dennej kalorickej hodnoty a zvyšovaním fyzickej aktivity.
 • Jedzte vyvážene a frakčne.
 • Do stravy pridajte potraviny obohatené kyselinou askorbovou. Platí to pre citrusové plody, kivi, ríbezle, papriku, ružičkový kel, brokolicu.
 • Zelený a biely čaj sú užitočné ako zdroj antioxidantov. Nápoj musí byť vysoko kvalitný, balený výrobok nie je vhodný. Na rovnaké účely by sa mala strava obohatiť o sušené slivky, hrozienka, zázvor, kakao, vlašské orechy, červené fazule, olivový olej.
 • Odmietnite rýchle občerstvenie, ľahké jedlá, vyprážané, korenené a mastné potraviny, horúce korenie, výrobky s chemickými prísadami a farbivami.
 • Obohatte stravu čerstvou zeleninou, ovocím a bylinkami, obilninami, mliečnymi výrobkami, morskými plodmi, orechmi.
 • Znížte príjem soli.
 • Dodržiavanie pitného režimu. Ak ošetrujúci lekár neodporúča žiadne ďalšie odporúčania, dospelý muž by mal vypiť 2 až 2,5 litra tekutiny denne. Podľa pitného režimu by mala byť čistá voda bez plynu.

Pri agregácii spermií je potrebná pravidelná sexuálna aktivita. Je to potrebné na aktualizáciu semennej tekutiny a zníženie rizika zahusťovania. Najlepšie je minimálne 3 sexuálne kontakty za týždeň.

Ak sa patológia vyvinula na pozadí stresu, je potrebné zvládnuť opatrenia na boj proti nej. Je užitočné precvičiť správne dýchanie, rôzne relaxačné metódy a jogu..

ethnoscience

Okrem hlavnej liečby by sa mali používať aj nekonvenčné metódy liečby agregácie spermií. S týmto patologickým stavom sa môžete uchýliť k nasledujúcim ľudovým receptom:

 • Variť 2 lyžičky. Adamov koreň v pohári vriacej vody a nechajte pôsobiť 3 hodiny. Výslednú infúziu napnite a vypite počas dňa v 4 rozdelených dávkach.
 • Nalejte 4 lyžice. l suché byliny ľubovník bodkovaný liter vriacej vody a trvajú na tom 2 hodiny. Piť ako čaj.
 • Variť 1 polievková lyžica. l Campion v pohári vriacej vody a nechajte pôsobiť 2 hodiny. Po namáhaní a pití počas dňa v 3 rozdelených dávkach.
 • Variť 1 polievková lyžica. l horolezec v litri vriacej vody a trvajú na tom hodinu. Vezmite celý deň ako čaj.
 • Variť v pohári vriacej vody 1 lyžička. Semená šalvie a vylúhujte niekoľko hodín. Pite dvakrát denne čajovou lyžičkou.

Prírodné liečivá môžu tiež spôsobiť individuálnu neznášanlivosť a vedľajšie účinky. Majú určité kontraindikácie a nemusia sa kombinovať s farmaceutikami. Najprv by ste sa mali poradiť so svojím lekárom o možnosti použitia alternatívnych receptov.

Šanca na počatie

Prognóza možnosti počatia počas agregácie spermií do značnej miery závisí od závažnosti tohto patologického stavu. Čím viac bodov „+“ v analýze sa týka tohto ukazovateľa, tým menšia je šanca na úspech.

Vo väčšine prípadov sa situácia s včasným odhalením problému a správnym riešením normalizuje, nič nebráni počatiu. Ak je príčinou agregácie spermií akékoľvek ochorenie a stane sa chronickým, prognóza je menej priaznivá..

Agregácia spermií znamená ich prilepenie k iným fragmentom ejakulátu. Identifikujte takéto porušenie pomocou spermogramu. Patológia môže znížiť šance na počatie a spôsobiť mužskú neplodnosť. Vo väčšine prípadov je možné tento problém odstrániť - musíte zistiť príčinu jeho výskytu a vykonať príslušné ošetrenie.

(1

Agregácia alebo lepenie červených krviniek: čo to je, liečba

Agregácia červených krviniek je proces kombinovania krvných buniek do jedného systému. V dôsledku tohto javu sa v krvi tvoria špecifické stĺpce rôznej veľkosti a hustoty. Tento proces je možné pozorovať pod mikroskopom, ak skúmate čerstvú kvapku krvi. Postupom času sa hustota stĺpcov zvyšuje a počet jednotlivých buniek klesá, hranice sa začínajú rozmazávať..

Základ procesu

Aglutinácia alebo agregácia je proces vzájomného zlepenia krvných buniek. Po určitom čase sa zlúčeniny vyzrážajú v jednotnej zrazenine. Celý proces je priamo ovplyvňovaný protilátkami, ktoré pomáhajú telu bojovať s negatívnymi faktormi. Práve tieto protilátky sú faktorom, ktorý spôsobuje, že telo zhlukuje červené krvinky.

Protilátky, ktoré spúšťajú proces nazývaný agregácia, sa objavia v krvi človeka, ak patogénna mikroflóra vstúpi do tela, choroba sa začne rozvíjať.

U detí takéto bunky chýbajú, ak je dieťa úplne zdravé. Ak sa v krvi zistia protilátky, špecialista by mal predpísať špeciálne ošetrenie, pretože taký stav sa považuje za odchýlku od normy.

Prítomnosť protilátok v tele dospelých je indikátorom toho, že imunitný systém už s touto chorobou zápasil a pamätal si ju..

Prítomnosť protilátok proti mnohým chorobám je indikátorom toho, že človek sa nemôže znovu nakaziť. Po podaní niektorých liekov sa môžu vytvárať protilátky..

Aglutiníny v ľudskom tele bez patológií nevyžadujú žiadny terapeutický zásah a sú normálnym indikátorom.

Laboratórna štúdia na prítomnosť takýchto protilátok sa vykonáva v týchto prípadoch:

 1. Na detekciu protilátok proti špecifickému ochoreniu.
 2. Ak je to potrebné, určte pôvodcu choroby.
 3. V prípade stanovenia krvnej skupiny pacienta.

Agregácia červených krviniek je dôležitým ukazovateľom, ktorý môže povedať veľa o stave tela pacienta. Väzba červených krviniek je proces, ktorý si nevyžaduje lekárske ošetrenie ani špeciálne sledovanie. Iba u detí sa prítomnosť určitých aglutinínov nepovažuje za normálnu a vyžaduje si terapeutické opatrenia.

Ak sa červené krvinky v tele začali aktívne držať spolu, potom tento stav môže naznačovať vývoj nasledujúcich patologických procesov:

 • náraz zo zranenia;
 • stav po infarkte;
 • peritonitídy;
 • silné popáleniny;
 • akútna forma pankreatitídy;
 • obštrukcia čriev.

Ak sú červené krvinky silne prilepené, potom tento stav môže viesť k vážnym následkom, medzi ktoré patria:

 • zlyhanie krvného obehu;
 • metabolické poruchy;
 • dysfunkcia vnútorných orgánov.

Na normalizáciu stavu je potrebná liečba, pretože v takom prípade dochádza k zvýšeniu kyslosti krvi, čo zase vedie k hypoxii..

Ak sa červené krvinky zlepia, môže to viesť k spomaleniu toku krvi alebo k jej zastaveniu v kapilároch. Tento stav je nebezpečný pre ľudský život a zdravie..

Proces agregácie teda môže vyvolať choroby, ktoré sa aktívne vyvíjajú v tele pacienta. Tento stav je zdraviu nebezpečný a vyžaduje si okamžité ošetrenie, ktoré ho ochráni pred vážnymi následkami a smrťou.

Diagnostika a liečba

Proces adhézie červených krviniek sa zisťuje počas laboratórnej štúdie, ktorá sa vykonáva za účelom prevencie alebo zisťovania chorôb. Moderné metódy umožňujú identifikovať tento proces hemoscanovaním alebo štúdiom kvapky krvi.

Prvá verzia štúdie je najbežnejšia, pretože štúdia „drop by drop“ si vyžaduje najmodernejšie laboratórne vybavenie a dostupnosť špecialistu..

Pomocou laboratórnych krvných testov môžete včas odhaliť nebezpečné choroby a začať liečbu v skorých štádiách. Ak sa počas štúdie zistili abnormality, potom tento stav vyžaduje liečbu.

Ako terapia môže špecialista predpisovať lieky, ktoré:

 1. Zlepšiť krvné vlastnosti.
 2. Prispievajte k ohýbaniu krviniek.
 3. Zlepšiť priepustnosť krvných buniek prostredníctvom kapilár.
 4. Znížte hustotu krvi.

Ako preventívne opatrenie je potrebné pravidelne darovať krv na tento ukazovateľ, aby sa zistili časové odchýlky. Obzvlášť dôležité je skríning u ľudí starších ako 50 rokov..

Okrem toho je potrebné:

 1. Vyvarujte sa stresu.
 2. Žiť aktívnym životným štýlom.
 3. Nezabudnite na správnu výživu.
 4. Neužívajte liek bez lekárskeho predpisu.

Ak sú dodržané všetky preventívne opatrenia, môžete si udržať zdravie. Nezabudnite darovať krv na prevenciu.

Agregácia RBC: čo to je? ako to ide?

Pre mnoho ľudí, ktorí nemajú lekárske vzdelanie, sa môže zdať, že agregácia červených krviniek je názov nejakého druhu laboratórnej analýzy. V skutočnosti je to taký stav, s ktorým liek bojuje už mnoho rokov. Pripomeňme si dobre známy aspirín. Berie sa nielen ako antipyretikum. Aspirín je disagregant, to znamená, že bráni agregácii krvných doštičiek, ale krv je jediný systém.

Existuje celá skupina liekov nazývaných protidoštičkové látky (protidoštičkové látky). A všetky slúžia na prevenciu tohto javu agregácie rôznych krviniek.

Každý pozná takzvaný špeciálny „srdcový“ aspirín. Jednoducho povedané, jeho úlohou je „riediť“ krv. Nevypúšťa krv samozrejme, ale zabraňuje agregácii.

Agregácia je spojenie červených krviniek, krvných doštičiek a akýchkoľvek tvarovaných prvkov.

Agregácia a aglutinácia, aký je rozdiel?

Z hľadiska fyziky je agregácia kombináciou rôznych častíc, ktoré sú ovplyvnené príťažlivými silami, a rôznych medzimolekulových síl. Výsledkom agregácie je postupné zväčšovanie častíc.

Ak hovoríme o rozdelení veľkej častice na samostatné malé fragmenty, potom hovoríme o dezagregácii. Zjednodušene povedané, agregácia sa drží spolu.

V dôsledku agregácie častíc sa postupne stávajú takými ťažkými, že jednoducho nie sú schopní byť v pozastavenom stave a postupne sa usadzujú. Tento proces sa nazýva sedimentácia..

Pokiaľ ide o aglutináciu, existuje rozdiel medzi ňou a medzi agregáciou. Počas aglutinácie sa navzájom spájajú rôzne útvary a tiež vyzrážajú napríklad krvinky, tkanivové bunky, baktérie, rôzne neživé chemické častice, na ktorých sú umiestnené rôzne aktívne molekuly..

Rozdiel je v tom, že ako výsledok je aglutinačná reakcia vyvolaná protilátkami a tieto protilátky sa nazývajú aglutiníny. Aglutinačná reakcia je iba dôležitou laboratórnou analýzou, ktorá umožňuje identifikáciu rôznych protilátok.

Nachádza sa v krvi, v rôznych tkanivách, v telesných tekutinách a aglutinačná reakcia sa často používa pri diagnostike infekčných chorôb a imunitných porúch..

Klasickým príkladom aglutinačnej reakcie je Widal test, ktorý sa používa na diagnostiku týfusu..

Ako vidíte, obe reakcie prebiehajú v ľudskom tele, ale agregácia červených krviniek je univerzálny proces, ktorý skôr alebo neskôr vedie k trombóze, infarktu, mozgovej mŕtvici a spôsobuje cievne katastrofy..

Preto je potrebné bojovať proti agregácii červených krviniek, pretože na konci tohto procesu sa spúšťa dlhodobý mechanizmus vedúci k predčasnej smrti a zdravotnému postihnutiu..

Pozrime sa podrobnejšie na jav agregácie červených krviniek a faktory, ktoré prispievajú k agregácii červených krviniek.

Ako dochádza k agregácii červených krviniek?

Najjednoduchšiu agregáciu červených krviniek je možné vidieť pod konvenčným mikroskopom, keď na sklenenej podložnej sklíčke je malá kvapka krvi..

V nich sa postupne vytvárajú lepené stĺpce, „balenia“ červených krviniek, ktoré sa nazývajú stĺpce mincí. Hustota týchto stĺpcov sa postupne zvyšuje a potom už nie je zrejmé, že sú prilepené z jednotlivých červených krviniek.

Predstavujú celý konglomerát. Tento jav v laboratóriu sa nazýva homogenizácia..

Našťastie je tento proces úplne reverzibilný a v tele sa môžu erytrocytové kaly (takéto štruktúry majú také meno) rozložiť na jednotlivé bunky..

Dôležitý klinický význam agregácie červených krviniek je ten, že tieto zrazeniny z jednotlivých buniek narušujú prietok krvi kapilárami, pretože zhoršujú prietok krvi alebo jej reologické vlastnosti..

Vo veľkých cievach, ako je aorta, subklaviálna artéria, veľké cievy pečene, nie je viditeľná agregácia červených krviniek. Ale v malých kapilároch to už nemožno ignorovať.

Tento jav sa môže rozvíjať rýchlo a silne, okamžite v tele, čo je pozorované pri niektorých chorobách.

V prípade, že k agregácii červených krviniek dôjde v dôsledku nejakého toxínu, dôjde v tele k akútnej infekcii napríklad maláriou, krupóznou pneumóniou, rôznymi šokmi, potom dôjde k vážnej prekážke mikrocirkulácie. Krv prúdi veľmi slabo z malých tepien do kapilárneho systému.

Okrem toho má agregácia, ak sa vyskytuje vo vnútri malých kapilár, veľmi slabý vplyv na výmenu plynov v tkanivách. Existuje veda o patofyziológii, ktorá študuje typické patofyziologické procesy, ktoré poškodzujú rôzne štruktúry tela. Z hľadiska tejto vedy je limitom škodlivosti úplné zastavenie kapilárneho toku krvi alebo stáza.

Výsledkom je výrazná metabolická a tkanivová acidóza alebo zvýšenie kyslosti krvi.

Tento stav si vyžaduje liečbu, ale v tomto prípade sa kardiálny aspirín vôbec nepoužíva, ale špecifická terapia zameraná na odstránenie toxínov z ľudského tela, intenzívna terapia zameraná na obnovenie kapilárneho prietoku krvi a mikrocirkulačnú funkciu. Najčastejšie príčiny agregácie červených krviniek sú:

 • hemodynamický faktor, ktorý určuje správanie červených krviniek v krvnom riečisku.

Tento faktor je do veľkej miery ovplyvnený koncentráciou červených krviniek. Je zrejmé, že ak má pacient dehydratáciu, potom sú červené krvinky blízko seba a ich agregácia sa uskutoční určite;

 • druhým faktorom je plazma.

Tento faktor určuje stav krvnej plazmy a prítomnosť rôznych látok v nej, ktoré pomáhajú červených krviniek priblížiť sa alebo vytlačiť. Aspirín bude užívať plazmatický faktor dezagregácie. Jeho molekuly, ktoré sú v krvnej plazme, interferujú s konvergenciou červených krviniek k ich adhézii.

Nakoniec, tretí faktor je elektrostatický. Toto nie je nič ako bežné sily Coulombovej príťažlivosti na rozdiel od poplatkov. Tento faktor tiež pomáha pri lepení červených krviniek do zhlukov a sú zlepené..

O aspiríne

Musíte objaviť tajomstvo. Použitie aspirínu, iných liekov, ktoré sú klasifikované ako protidoštičkové látky, ako sú klopidogrel, ticlopidín, dipyridamol, nezasahuje do červených krviniek, ale doštičiek. Aspirín má klasický mechanizmus: najprv spomaľuje činnosť a potom ničí enzým cyklooxygenázový, ktorý je zápalovým enzýmom.

V dôsledku toho sa tvorba takýchto zlúčenín nazývaných tromboxán zastaví v krvných doštičkách. A tento tromboxán iba prispieva k adhézii krvných doštičiek a obmedzuje krvné cievy.

Použitie aspirínu zabraňuje tvorbe zhlukov krvných doštičiek, je však potrebné pamätať na to, že akákoľvek interferencia s normálnym prietokom krvi okamžite ovplyvňuje najbežnejšie bunky - červené krvinky. Toto je terapeutický účinok dezagregantov. Čo sa týka liečby agregácie erytrocytov per se, jedná sa o infúzie rôznych kryštaloidných a koloidných roztokov a liečivá, ktoré zvyšujú mikrocirkuláciu.

Agregácia erytrocytov

Lekárske problémy >>>> Agregácia červených krviniek

Štúdium reologických vlastností krvi vždy priťahovalo záujem vedcov. Tento záujem je spôsobený skutočnosťou, že veľká väčšina chorôb do tej istej miery je spojená so zmenami v zložení a biofyzikálnych vlastnostiach krvi..

Osobitná pozornosť sa venovala vlastnostiam červených krviniek „prilepiť sa“, ktoré tvoria stĺpce, a tým zmeniť stupeň hustoty krvi..

Okrem skutočnosti, že sa červené krvinky môžu vplyvom určitých síl zrútiť do stĺpcov (malý študovaný mechanizmus), môžu sa tieto stĺpce červených krviniek tiež spontánne rozkladať na jednotlivé červené krvinky..

Vedci sa vždy obávajú otázky: Je pozorovaný jav patológiou alebo normou? V tomto zmysle spôsobuje agregácia červených krviniek (kombinácia červených krviniek v skupinách pripomínajúcich stĺpce mincí) dvojitý názor: považuje sa za patologický proces aj za kompenzačnú funkciu tela..

Ako patologický proces vedie agregácia červených krviniek k zvýšeniu hustoty krvi, čím sa vytvárajú priaznivé príležitosti pre trombózu a spomaľuje tok krvi, čo podnecuje rozvoj mnohých chorôb..

Ak agregácia červených krviniek pretrváva, považuje sa za patologický proces, ktorý narúša mikrocirkuláciu. Takáto agregácia červených krviniek vyžaduje liečbu, to znamená užívanie protidoštičkových liekov, ktoré znižujú schopnosť červených krviniek priľnúť (agregácia).

Najčastejšie používanou kyselinou je kyselina acetylsalicylová (aspirín a jeho synonymá)

Pozorovanie biofyzikálnych charakteristík krvi pri niektorých chorobách počas remisie sprevádzané agregáciou červených krviniek však viedlo k hypotéze, že takáto agregácia červených krviniek je kompenzačnou reakciou a vedie k urýchlenému dodaniu kyslíka do tých tkanív, kde je naliehavo potrebná jeho prítomnosť. Koniec koncov, sú to červené krvinky, ktoré prenášajú kyslík, a ich agregácia (ako bolo poznamenané počas mnohých experimentov) uľahčuje ich rýchly transport do rozvetvených kapilárnych systémov..

Spomalenie toku krvi počas agregácie erytrocytov bolo pozorované vo venulách, zatiaľ čo v arteriol bola táto rezistencia na prietok krvi oveľa menšia, čo prispelo k rýchlejšiemu pohybu konglomerátu červených krviniek (kolóna) kyslíkom v požadovanom smere. Za týchto podmienok má agregačná schopnosť červených krviniek pozitívny vplyv na výsledok ochorenia..

Čo znamená agregácia v spermograme?

Agregácia spermií je konglomerácia, chaotická akumulácia zárodočných buniek na slizniciach, vláknach alebo formáciách bunkových prvkov. Agregácia a aglutinácia by sa nemali zamieňať. Aglutinácia - vzájomné zlepenie pohyblivých pohlavných buniek.

Počas agregácie sa nelepia chvosty, hlavy alebo krky, ale sústreďujú sa na husté inklúzie nachádzajúce sa v semennej plazme a uviaznu v nich. Agregácia sa nazýva aj pseudoaglutinácia..

Tento jav nemá vždy významný vplyv na fertilizačnú schopnosť spermií (v závere ku spermogramu je uvedená „normozoospermia so zhlukovaním“), ale môže naznačovať prítomnosť zápalových ochorení panvových orgánov..

Dôvody agregácie

Agregácia spermií je spôsobená dvoma hlavnými dôvodmi:

 1. Zápal reprodukčného systému.
 2. Vlastnosti zloženia semennej tekutiny, normálna verzia.

Prvá položka zahŕňa orchitídu, epididymitídu, prostatitídu, vezikulitídu, zápal bulbouretrálnych žliaz. V takýchto prípadoch sa v sperme objaví hlien, ktorý je produktom zápalovej reakcie. V ejakuláte zdravého človeka by nemali byť žiadne slizničné inklúzie.

Epididymitída - zápal epididýmu, ktorý sa vyznačuje zápalom, hyperémiou, opuchom a opuchom v miešku.

Spermie sa môžu prilepiť na makrofágy - sú to bunky, ktorých úlohou je zachytávať a tráviť látky, ktoré sú pre organizmus cudzie alebo toxické. Ich výskyt v sperme tiež signalizuje zápalový proces v reprodukčnom systéme..

Formácie z epitelových buniek môžu tiež slúžiť ako základ pre hromadenie spermií. Epitel je výstelka vnútornej časti močovej trubice, vas deferens a prostatických kanálikov. Počas ejakulácie sa jednotlivé bunky odnášajú ejakulátom, ich prítomnosť v malom množstve sa považuje za normálnu. Ak existuje veľa epitelových buniek, môže dôjsť k podozreniu na uretritídu alebo prostatitídu..

Agregácia spermií s červenými krvinkami naznačuje hemospermiu. Krv v sperme sa objavuje v dôsledku nádorov, zranení, zápalov.

Viac o hemospermii hovorí lekár-dermatovenerológ, urológ Lenkin Sergey Gennadievich

Spermie môžu tiež priľnúť na biele krvinky. Jednotlivé leukocyty v sperme sú takmer vždy prítomné, ale prekročenie normy (leukospermia) už naznačuje zápal genitourinárneho systému..

Na záver spermogramu je možné napísať „agregáciu s bunkovým zvyškom“ - to znamená, že spermie sa agregujú s mŕtvymi bunkami. Ich vzhľad naznačuje pomalý zápalový proces, ktorý sa nemusí nijako prejaviť.

Máte zlé návyky?

Inhibítory agregácie červených krviniek

pentoxifylín
alebo Trental (Pentoxyphillinum; v tabletách 0, 1 a 2
amp. 5 ml 2% roztoku) - derivát
teobromín-ako dimetylxantín.
Hlavným účinkom lieku je zlepšenie
reologické vlastnosti krvi. je to on?
podporuje ohýbanie červených krviniek,
čo zlepšuje ich priechod
kapiláry (priemer erytrocytov 7 μm a
kapiláry - 5 mikrónov).

tak
ako vylepšuje trental
ohýbateľnosť červených krviniek, limity
agregácia krvných buniek, znižuje hladinu
fibrinogénu, potom sa nakoniec redukuje
krvná viskozita a zvyšuje jej tekutosť,
zníženie odporu prietoku krvi.
Zlepšenie reologických vlastností krvi
pomaly. Účinok sa blíži
po 2-4 týždňoch.

 • indikácia
  použit:
 • 1)
  s periférnymi poruchami
  krvný obeh:
 • -
  Raynaudova choroba;
 • -
  diabetické angiopatie;
 • -
  vaskulárna patológia oka;
 • 2)
  s mozgovými a koronárnymi poruchami
  krvný obeh;
 • 3)
  s obehovým šokom.

Trentalu
kontraindikované počas tehotenstva, choré
s krvácaním a infarktom myokardu.
Nežiaduce účinky: nevoľnosť, anorexia,
hnačka, závraty, sčervenanie
tváre.

hemopoézu

 1. prípravky
  ZARIADENIE
 2. prípravky
  prostriedky sa používajú na zvýšenie krvotvorby
  a eliminovať porušenia kvality
  erytropoéza.

 • anémia
  môže sa v dôsledku toho vyvinúť
  nedostatok rôznych hematopoetík
  faktory:
 • -
  železo (anémia s nedostatkom železa);
 • -
  niektoré vitamíny (nedostatok B12),
  nedostatok kyseliny listovej, nedostatok E);
 • -
  proteíny (nedostatok proteínov).
 • okrem
  z tejto veľmi významnej úlohy je dedičná
  poruchy erytropoézy, nedostatočnosť
  meď a horčík.

  Rozlišujte hypochromné ​​a
  hyperchromická anémia. hyperchromický
  anémia sa vyskytuje s nedostatkom vitamínov
  skupina B (kyselina listová - slnko a
  kyanokobalamín - B12). ostatné
  anémia - hypochromická. Miera anémie
  vysoká najmä u tehotných žien.

  Antianemiká používané pri hypochromatickej anémii

  • Častejšie
   celková hypochromická anémia - nedostatok železa
   genéza. Nedostatok železa môže byť
   dôsledok:
  • -
   nedostatočný príjem železa
   telo plodu a dieťaťa;
  • -
   zlá absorpcia z čriev (syndróm
   malabsorpcia, zápalové ochorenia
   črevá, užívajúce tetracyklíny a iné
   antibiotiká);
  • -
   nadmerná strata krvi (hlíst
   invázie, nazálne a hemoroidy
   krvácajúci);
  • -
   zvýšená spotreba železa (intenzívna
   rast, infekcia).
  • železo
   je podstatnou súčasťou čísla
   enzýmy heminické aj nehemínové
   štruktúra. Hemínové enzýmy: - Hemo-
   a myoglobín;
  • -
   cytochrómy (P-450);
  • -
   peroxidázu;
  • -
   katalázy.
  • Non-heminic
   enzýmy: - sukcinátdehydrogenáza;
  • -
   acetyl CoA dehydrogenáza;
  • -
   NADH-dehydrogenáza dr.
  • na
   nedostatok železa sa znižuje
   hemoglobín (farebný index menej
   jednotiek), ako aj respiračná aktivita
   enzýmy v tkanivách (podvýživa).

  železo
  vstrebáva sa do dvanástnika,
  rovnako ako v iných častiach tenkého čreva.
  Železné železo sa absorbuje
  OK. Trivalentný príjem potravy
  železo pod vplyvom kyseliny chlorovodíkovej
  žalúdok ide do dvojmocného.
  Vápnik, fosforečnany v mlieku,
  najmä krava, kyselina fytová,
  tetracyklíny inhibujú absorpciu
  žľazy. Maximálne množstvo železa
  (bivalentný, ktorý sa môže dodať)
  za deň, rovnajúce sa 100 mg).

  1. železo
   absorbované v dvoch fázach:
  2. ja
   fáza: železo je zachytené bunkami
   sliznica.
  3. Podporovaný
   týmto procesom je kyselina listová.
  4. II
   etapa: preprava železa
   sliznica a jej návrat do krvi.
   Železo v krvi
  5. oxiduje
   viaže sa na trivalent
   transferín.

  Než
  ťažká anémia s nedostatkom železa,
  tento proteín je menej nasýtený a tým viac
  jeho schopnosť a schopnosť viazať sa
  železo. Transferínová preprava
  železo v krvotvorných orgánoch (kosť
  mozog) alebo ukladanie (pečeň,
  slezina).

  • pre
   na liečenie pacientov s hypochromickou anémiou
   používať lieky predpísané ako
   vo vnútri a vo forme injekcií.
  • vnútri
   užívajú hlavne drogy
   železné železo, ako je lepšie
   absorbované a menej dráždivé
   sliznica.
  • AT
   zase lieky predpísané
   vnútri sa delia na:
  • 1.
   Organické prípravky železa:
  • -
   laktát železa; - železo;
  • -
   hemostimulin; - ferroplex;
  • -
   conferon; - ferrocerón;
  • -
   sirup aloe so železom; - feramid.
  • 2.
   Anorganické prípravky železa:
  • -
   síran železnatý;
  • -
   chlorid železitý;
  • -
   uhličitan železa.

  väčšina
  cenovo dostupný a lacný liek
  KYSELINA SÍRY
  (Ferrosi sulfas; tab. 0, 2 (60 mg železa)) a prášky
  v želatínových kapsulách pri 0, 5 (200 mg
  žľaza)). V tejto príprave - vysoká
  čistá koncentrácia železa.

  okrem
  je ich omnoho viac
  iní. ŽEHLIVÁ LÁTOK (Ferri lactas; v želatíne
  kapsuly s obsahom 0, 1 - 0, 5 (1, 0 - 190 mg železa)).

  syrup
  ALOE S ŽELEZOM (vo fľašiach po 100 ml)
  obsahuje 20% roztok chloridu kyseliny
  železo, kyselina citrónová, aloe šťava.
  Používa sa jedna lyžička na
  príjem v štvrť pohári vody. medzi
  nežiaduce účinky
  častá dyspepsia.

  FERROKAL
  (Ferrocallum; kombinovaný úradník
  jeden tabletový prípravok
  0,2 železného železa, 0,1 vápnika
  fruktóza difosfát a cerebrolecitín).
  Droga je predpísaná trikrát denne.

  FERROPLEX
  - dražé obsahujúce síran železa a
  kyselina askorbová. Posledné ostro
  zvyšuje absorpciu železa.

  Droga
  PEFOL je kombináciou železa
  s kyselinou listovou.

  viac
  drogy sa považujú za moderné
  predĺžené pôsobenie (TARDIFERON,
  FERRO - GRUDUMET), autor:
  špeciálna technológia na inertný plast
  špongiovitá látka, z ktorej
  dochádza k postupnému uvoľňovaniu
  žľaza.

  lieky
  veľa môžete použiť, ale
  treba pamätať na to terapeutické
  účinok sa nevyvíja okamžite, ale prostredníctvom
  3-4 týždne užívania lieku. často
  požadované opakované kurzy.

  To znamená, že vedľajšie účinky
  primárne spojené s nepríjemnými
  pôsobenie iónov železa na sliznicu
  Gastrointestinálny trakt (hnačka, nevoľnosť). U 10% pacientov
  zápcha sa vyvíja od bivalentného ochorenia
  železo viaže sírovodík, ktorý
  je prírodný dráždivý
  Gastrointestinálny trakt.

  Zaznamenáva sa farbenie zubov.
  Možné otravy, najmä u detí
  (kapsuly sú sladké, sfarbené).

  1. Poliklinika
   otrava železom:
  2. 1)
   vracanie, hnačka (výkaly získavajú)
   čierna farba);
  3. 2)
   pokles krvného tlaku, objaví sa tachykardia;
  4. 3)
   acidóza, šok, hypoxia,
   gastroenterokolitidu.

  zápas
  s acidózou - výplach žalúdka (3%)
  roztok sódy). Existuje antidotum,
  predstavuje komplexon.

  to
  DEFEROXAMÍN (desferal), ktorý
  používa sa aj pre chronické
  otrava hliníkom. Je menovaný
  orálne, intramuskulárne alebo intravenózne
  po kvapkách pri 60 mg / kg za deň.

  vnútri
  Je predpísaných 5 až 10 gramov. Ak nie, toto
  liek potom môžete predpísať
  Kvapkanie TETACIN-CALCIUM IV.

  iba
  v najzávažnejších prípadoch hypochromie
  anémia, narušujúca absorpciu železa
  uchýliť sa k liekom na parenterálne použitie
  úvody.

  FERKOVEN
  (Fercovenum) sa podáva intravenózne, obsahuje
  železné železo a kobalt. na
  zavedenie lieku spôsobuje bolesť
  sú možné žily, trombóza a tromboflebitída,
  môže sa objaviť bolesť za hrudnou kosťou,
  hyperémia tváre. liek je veľmi toxický.

  FERRUM LEC
  (Ferrum-lec; v amp. Na 2 a 5 ml) - cudzí
  liek na intramuskulárne a
  intravenózne podanie s obsahom
  100 mg komplexu železitého železa
  s maltózou. V ampulkách na intravenózne podanie
  úvod obsahuje 100 mg cukru železa.

  Intramuskulárna injekcia
  nemožno použiť na intravenózne podanie
  úvod. Pri predpisovaní lieku v
  žily, podávanie liekov by malo
  vykonávať skôr, skôr
  obsah ampulky sa musí riediť
  v 10 ml izotonického roztoku.

  • na
   liečba pacientov s hypechromickou anémiou
   používať vitamínové prípravky:
  • -
   vitamín B12 (kyanokobalamín);
  • -
   Vitamín B (kyselina listová).

  kyanokobalamín
  syntetizovaný v tele mikroflórou
  črevá a tiež prichádza s
  mäso a mliečne výrobky. V pečeni vitamín
  B12 sa zmení na koenzým cobamamid,
  čo je súčasťou rôznych
  najmä redukujúce enzýmy
  na reduktázu, ktorá prekladá inaktívne
  kyselina listová na biologicky aktívnu látku
  kyselina folínová.

  1. podľa
   najviac vitamínu B12:
  2. 1)
   aktivuje procesy tvorby krvi;
  3. 2)
   aktivuje regeneráciu tkanív;
  4. Cobamamide
   zase nevyhnutné pre vzdelávanie
   deoxyribóza a prispieva k:
  5. 3)
   Syntéza DNA;
  6. 4)
   dokončenie syntézy červených krviniek;
  7. 5)
   udržiavanie sulfhydrylovej aktivity
   skupiny v
  8. glutatiónu,
   ochrana červených krviniek pred hemolýzou;
  9. 6)
   zlepšená syntéza myelínu.

  pre
  asimilácia potravinového vitamínu
  B12 potrebuje vnútorný faktor v žalúdku
  hrad Ak v krvi chýba
  objavujú sa nezrelé červené krvinky -
  megaloblasts.

  Droga
  Vitamín B12 kyanokobalamín (kyanokobalamín;
  problém v amp. 1 ml každé 0, 003%, 0, 01%, 0, 02% a 0, 05%
  riešenie) - náhrada
  terapia sa podáva parenterálne. AT
  štruktúra lieku má skupiny
  azúrová a kobaltová.

  • Droga
   zobrazené:
  • -
   s malígnym megaloblastom
   Addison-Birmerova anémia a po resekcii
   žalúdok, črevá;
  • -
   s diphylobotriózou u detí;
  • -
   s terminálnou ileitídou;
  • -
   s divertikulózou, sprue, celiakiou;
  • -
   s predĺženými črevnými infekciami;
  • -
   pri liečbe hypotrofie predčasne narodených detí
   deti
  • -
   s radikulitídou (zlepšuje syntézu
   myelínu);
  • -
   s hepatitídou, intoxikácia (prispieva k
   tvorba cholínu, ktorá bráni
   tvorba tukov v hepatocytoch);
  • -
   s neuritídou, ochrnutie.

  Sa aplikuje
  s hyperchromickou anémiou a listom
  kyselina (vitamín Bc). Jeho hlavný zdroj
  - črevná mikroflóra. Je dodávaný s
  jedlo (fazuľa, špenát, špargľa, šalát; vajce)
  proteín, droždie, pečeň).

  V tele ona
  sa zmení na tetrahydrofólium
  (kyselina folinová) potrebná na
  syntéza nukleových kyselín a proteínov.

  Táto transformácia je ovplyvnená
  reduktázy aktivované vitamínom B12,
  kyselina askorbová a biotín.

  špeciálna
  dôležitý je účinok kyseliny folínovej na
  rýchle množenie buniek
  tkanivá - hematopoetické a

  zysty
  gastrointestinálna membrána. Kyselina folínová
  potrebné na syntézu hemoproteínov,
  najmä hemoglobín. Stimuluje
  erytro-, leuko- a trombocytopoéza. na
  chronická listová nedostatočnosť
  kyselina sa vyvíja makrocyticky
  - anémia pri akútnej agranulocytóze a -
  aleukia.

  Top